ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: SeraCrea.nl
Hierna te noemen: SeraCrea
 
Artikel 1     Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
 • SeraCrea: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen SeraCrea en de consument.
 • De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
Artikel 2     Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SeraCrea en een de consument waarop SeraCrea deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SeraCrea, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Alle door SeraCrea vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).
 
Artikel 3     Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij SeraCrea om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar, of
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. SeraCrea is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. SeraCrea kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SeraCrea daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SeraCrea anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SeraCrea niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).
 
Artikel 4     Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van SeraCrea's aanbod.
 
Artikel 5     Levering
 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van SeraCrea.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat SeraCrea hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen SeraCrea en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij SeraCrea bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. SeraCrea behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan SeraCrea de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien SeraCrea gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan SeraCrea ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien SeraCrea een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument SeraCrea schriftelijk ingebreke te stellen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3)
 
Artikel 6     Garantie
 1. SeraCrea garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan SeraCrea.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 60 maanden na levering.
 4. SeraCrea verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SeraCrea de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van SeraCrea vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan SeraCrea te retourneren en de eigendom daarover aan SeraCrea te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SeraCrea, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is SeraCrea niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).
 
Artikel 7     Monsters en modellen
 1. Indien door SeraCrea een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat SeraCrea er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.
 
Artikel 8     Eigendomsvoorbehoud
 1. SeraCrea blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 
Artikel 9     Onderzoek, reclames
 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan SeraCrea te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan SeraCrea met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is SeraCrea gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van SeraCrea en op de wijze zoals door SeraCrea aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5)
 
Artikel 10     Risico-overgang
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6)
 
Artikel 11     Prijsverhoging
 1. Indien SeraCrea met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is SeraCrea niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij A) de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SeraCrea rustende verplichting ingevolge de wet of B) indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7)
 
Artikel 12     Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SeraCrea aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SeraCrea en de verplichtingen van de consument jegens SeraCrea onmiddelijk opeisbaar.
 6. SeraCrea heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SeraCrea kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SeraCrea kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8)
 
Artikel 13     Opschorting en ontbinding
 1. SeraCrea is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: A) de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, B) na het sluiten van de overeenkomst SeraCrea ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt, C) de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is SeraCrea bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SeraCrea op de consument onmiddelijk opeisbaar. indien SeraCrea de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. SeraCrea behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 14     Incassokosten
 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien SeraCrea aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
(Zie ook; Artikelsgewijze toelichting onder: 9)
 
Artikel 15     Vrijwaringen
 1. De consument vrijwaart SeraCrea voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de consument aan SeraCrea informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
Artikel 16     Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SeraCrea zich de rechten en bevoegdheden voor die SeraCrea toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door SeraCrea tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van SeraCrea, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door SeraCrea eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SeraCrea worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. SeraCrea behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 17     Aansprakelijkheid
 1. Indien door SeraCrea geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van SeraCrea jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van SeraCrea beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is SeraCrea niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SeraCrea of haar ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10)
 
Artikel 18     Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SeraCrea geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SeraCrea niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SeraCrea worden daaronder begrepen.
 3. SeraCrea heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SeraCrea zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel SeraCrea ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SeraCrea gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder: 11).
 
Artikel 19     Geschillen
 1. De rechter in de vestigingsplaats van SeraCrea is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.  Niettemin heeft SeraCrea het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12)
 
Artikel 20     Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen SeraCrea en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk  uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
Artikel 21     Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 

Beleid aangaande opkopen van inboedels en restanten

 
Met enige regelmaat ontvangt SeraCrea berichten van particulieren en bedrijven die hun restanten of inboedels willen aanbieden. SeraCrea gaat niet in op dergelijke berichten, gelieve deze niet te sturen.

 

Update: 01-01-2024